3. Manipulace s DNA

Co se tedy stalo bratříčku tak zásadního, co změnilo planetu i lidi na ní žijící?

Nejdříve bych ti chtěl říci, že Země je přechodem, bodem, odkud se začínají – krok za krokem – zvyšovat vibrační frekvence směrem k Jednotě. Existují tu všechny možnosti, části a součásti hmoty i světla, které plynou v božskou Jednotu, aby poté – sjednocené – pronikly do vyšších frekvencí. Tady jsou spojnice propojující jednotlivé dimenze. Jistě se zeptáš: proč právě na Zemi? Je to docela jednoduché – Země je výrazem nejkrásnější myšlenky Prvotního zdroje a jeho představy lásky přetvořené do hmoty. V rozmanitých kvalitách husté hmoty se chce Pratvůrce poznat a vyvíjet prostřednictvím nejrůznějších bytí, jež zde hledají zkušenosti. Hutné a hrubé zkušenostní hodnoty tu mají splynout s božskou Silou, aby později pokračovaly dále, domů. Tady je právě styčný bod mezi čistotou a krásou božské myšlenky a její ztělesněnou touhou zakusit se ve hmotě a vyvinout se zpět k absolutní svobodě. 

Na počátku všeho byla tato milovaná planeta místem dokonalé harmonie a krásy, místem nejkrásnější myšlenky v jejím nejdokonalejším vyjádřením v živé hmotě. Byla tu hojnost všeho. Život na této jedinečné a úrodné planetě byl kdysi výjimečným skvostem. Prvotní zdroj zde završil zázrak stvoření zhmotněním své myšlenky.

Nyní bylo třeba, aby se různé součásti Pratvůrce odebraly do nejrůznějších zkušenostních zón a inkarnovali (z latiny ve významu vmasit se) se ve hmotě. Byly vytvořeny cykly a rozmanité okolnosti umožňující sbírání zkušeností. V těchto hustotách však duch nebyl svobodný a neomezený. Musel projít údolím zapomnění, zakusit omezenost hmoty, aby mohl sbírat poznatky a vyvinout se opět k neohraničené svobodě. Zprvu to byl blažený a dokonalý tvůrčí proces. Ohraničení a vznik různých cyklů však s sebou přinesly určité negativní okolnosti. Bytosti, jež tehdy přebývali na Zemi, postupně zapomínaly na svůj původ a jejich zpětný vývoj do vyšších rovin bytí se uskutečňoval stále pomaleji. Tyto bytosti byly ztělesněním nejkrásnější myšlenky Tvůrce a tvarem se velmi podobaly dnešním lidem. Rozdíl byl pouze v tom, že měly kompletní DNA. Dokonalá a ucelená DNA je něco jako navigační systém, který bytosti umožňuje najít cestu zpět, ke svému Původu. Neměla to však být tak namáhavá cesta, jakou se nakonec pro lidi stala v posledních tisíciletích pozemského času. Bytosti z celého Universa, jež se chtěly zakusit ve hmotě, měly k tomu možnost na tomto překrásném místě. Mnohé tak navštívily Zemi. Mockrát se inkarnovaly do této nízké frekvence: a poté ji znovu navždy opustily. Vyhledávali toto místo, aby získal – a pak pokračovaly do vyšších, světelných frekvencí. Vnitřně i zvenčí zde získaným poznáním rostly.

Planeta byla též bohatá na nerosty a poklady, což z ní po pravdě udělalo nejvzácnější skvost ve vesmíru. Existují planety a místa, kde převládají nízké vibrace jako na Zemi, ale duchovní růst na nich není možný. Bytosti těchto planet, jež projevily touhu po vyšším poznání, se musely nejdříve inkarnovat na Zemi, a až poté se dokázali vymanit z nízkých vibrací své planety. I když znaly tajemství podstaty energie i různé technologie, jejich vibrace byla nízká. Žily v touze po moci a pod vlivem hierarchicky organizovaných struktur, velebily majetek a žily bez skutečné lásky či poznání hlubších hodnot. Navzájem jeden druhého zneužívaly a neustále mezi sebou soupeřily a bojovaly. Jejich vzájemná komunikace postrádala respektu, každý myslel a jednal pouze ve vlastní prospěch. Nepřetržité války a použití pokročilých technologií téměř vyústily do nukleární katastrofy či úplného zničení jejich domovské planety a slunečního systému. Vysoký stupeň technického rozvoje jim však dal do rukou řešení, jak zachránit své životní prostředí. V zónách exo – a stratosféry bylo třeba kolem jejich planety vytvořit ochranný štít ze zlata. Aby přežily, potřebovaly tedy zlato: začaly ho dovážet ze Země. Nechtělo se jim však pracovat, byly pohodlné a sobecké. Rozhodly se proto na těžbu využít lidskou rasu žijící na Zemi. Zdejší obyvatelé ale neprojevovali ochotu spolupracovat. Byli vědomí, ba byli na Zemi s úmyslem sbírat božské zkušenosti a vyvíjet se ke světlu. V oněch dobách měla jejich těla ještě bezchybnou DNA. Pamatovali si svou božskost a nechápali způsoby chování samozvanců. Tudíž se ony rozhodly lidi přetvořit pro své cíle. Byli „mistry“ genetické manipulace, a tak začali na pozemšťanech experimentovat (kentauři, medúzy, mořské panny apod.). Nakonec zdeformovali strukturu jejich dokonalé krystalické 12vláknové DNA a deaktivovali ji na nezbytné minimum.

Od těch dob jsou u lidské rasy aktivní jenom dvě vlákna a funkce ostatních deseti vláken byla naprosto utlumena. Tento zásah podstatně snížil i kapacitu lidského mozku. Lidské možnosti, svoboda a nezávislost byly zredukované. Ony bytosti masivně zasáhly z egoistických pohnutek do vývoje lidí. Byl to čin proti vesmírným zákonům a Prvotnímu zdroji, těžký přestupek s následnými účinky, neboť byl porušen zákon svobodné vůle, což se nesmí stát. Je možné prozkoumat všechny zóny a roviny zkušeností, ale zasahovat do vývoje jednotlivce se nesmí. Vývoj lidské rasy se tak zablokoval, a tím se i téměř úplně znemožnil návrat zpět. Všechny duše, jež se poté na planetě Terra inkarnovaly, byly tudíž zbaveny své celostní DNA. Ztratily vzpomínku na vlastní božskost a jejich buňky ztratily přirozenou božskou světelnou energii.

Tehdy se pozornost celého vesmíru soustředila k planetě Terra. Galaktická federace sledovala události a radila se, jak toto počínání zastavit. Aby se neporušila světelná struktura, musejí všechny tyto bytosti ve vesmíru dodržovat universální zákony. Všeobsahující rovina bytí proto nemohla zasáhnout; dopustila by se tak stejného přečinu. Proto se rozhodla vysílat na Zemi speciální světelné vlny s božskou informací a zaplavovat jimi lidské buňky. Lidská DNA však nebyla schopná tyto vlny zpracovat. Přesto zásobovala Galaktická federace nepřetržitě i nadále zbývající dvě vlákna DNA světelnými energiemi.

Ano bratříčku bylo to hrozné.

A stalo se to v největším rozkvětu planety Terra, kdy původnímu kontinentu GONDWANA vévodilo nádherné město Atlantida, kde se v křišťálových chrámech učili tehdejší bytosti. Třeba jak být nesmrtelní i tělem a zkušenostní vývoj si tak prožít v pouze jedné inkarnaci.

Vývoj a vibrační předpoklady těchto bytostí vedly k rozhodnutí planety, vystoupat do vyšší vibrační dimenze. A planeta proces začala společně s bytostmi, které 10vláknovou DNA byly se Zemí úzce propojeni. Avšak ve chvíli, kdy došlo, k již popsané skutečnosti s utlumením 10vláken DNA těmto bytostem, musela se planeta Terra vrátit zpět. Jinak by je totiž tento vzestup zabil.

Bohužel, tento sestup planety bal natolik rychlý, že způsobil na jejím povrchu obrovskou povodeň, která zničila Atlantidu, a způsobila, spolu se sopečnou činností, roztržení původního kontinentu a nové vytváření světa.

Tehdejší Atlantští kněží tuto situaci předpokládali. Rozešli se tedy po celém světě a pomáhaly postiženým bytostem nezmalomyslnět a začít zakládat nové velké civilizace na nových kontinentech.

Bytosti, jež geneticky upravili tehdejší lidstvo byli potrestáni a sami se museli začít inkarnovat na planetu Terra. Jejich myšlení, egoistické a sobecké chování však mělo vliv na prosazení moci v těchto nových civilizacích a na pronásledování kněží z Atlantidy. Ti nakonec ustoupili této moci a povznesli se, jako „nanebevzatí mistři“. A odtud se snaží, společně Galaktické federaci, spolu s vyslanci jiných planet a bytostmi, jež ukončili proces inkarnací (říkáme jim andělé), pomáhat lidstvu k návratu a opětnému napojení na Zdroje.

Bratříčku, zaznamenal sem nové úžasné změny, jak na planetě, tak u lidí. Děje se tak díky, novému, zvýšenému působení světelné energie na planetu. A díky rozhodnutí, znovu spustit proces vzestupu planety do vyšších vibračních dimenzí, a to, včetně bytostí tuto planetu obývajících.

Sdělení Garandala, že na planetě se objevují lidé s třetím a čtvrtým vláknem DNA je úžasné. Proto bratříčku zde ještě zůstanu a budu tě i nadále informovat o dění na planetě Terra.